Court Decision to Halt Construction of HPP

You can down load the full text of the formal decision of the Administrative Court of Appeals, Tirana.  We’ll try to work on a translation, as the language is very very strong and . . . wonderful!

“Pranimin e kerkeses per marrjen e mases se sigurimit te padise duke urdheruar pezullimin e punimeve ne zbatim te aktit administrativ, vendimit te Keshillit Kombetar te Territorit Nr. 12 date 10.11.2017 “Per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin: “Ndertim i Hidrocentralit “Dragobia”, Komuna Margegaj, Qarku Kukes”, deri ne perfundimin e gjykimit te ceshtjes.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *